Short thought #2 – acceptance

Mỗi người khi tham gia vào văn hóa Hip-hop đều có tư tưởng và mục đích khác nhau; theo thời gian phải học cách chấp nhận mọi luồng tư tưởng ấy.

Nói thật ra thì tôi không ưng cách suy nghĩ của một số OGs của nền Hip-hop – Ken Swift của Rock steady chẳng hạn, Stripes của Supernaturalz chẳng hạn (không phải Stripes Miami), ông già manager của tôi thì lại bảo Crazy legs nói chuyện y như thằng trẻ con, vân vân. Thành ra, cách nhảy là 1 chuyện, tính cách con người lại là chuyện khác; muốn ngưỡng mộ ai, chỉ được chọn 1 trong 2.

English here:

Everyone in the Hiphop culture has different ideas and point of views, so we must learn to accept those diversities.

Truthfully, I am not really fond of some OGs’ opinions, like Ken Swift from Rock steady, or Stripes from Supernaturalz; my manager once said Crazy legs sounds just like a kid when he isn’t dancing. Nevertheless, one’s way of dancing and his or her real characteristics are distinctive stories, and we should admire them for what they are good at: their dance, or their thoughts.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s